Natalia Aristimuño Pérez
Direktorica za digitalne storitve na Generalnem direktoratu za digitalne storitve (DG DIGIT) pri Evropski komisiji

Vabljeno predavanje / Invited talk: GovTech - Interoperabilnost in umetna inteligenca kot dejavnika digitalne preobrazbe v Evropi / GovTech - Interoperability and AI as enablers of digital transformation in Europe 


predavanje bo potekalo v angleškem jeziku


AI integration and interoperability are vital for optimising service delivery and decision-making. AI enables data analysis and enhances administrative processes, governance, and public service provision. Interoperability fosters seamless communication, streamlining operations and collaboration across borders and departments. The European Commission developed legislations for regulating and promoting the use of AI in the private and public sector. The AI Act regulates AI use, prioritising ethical practices while promoting competitiveness. The Interoperable Europe Act (IEA) is a game-changer in EU cooperation on interoperability and for providing key enablers for seamless, human-centred services. One of the main elements of the IEA is GovTech and the cooperation of SMEs and start-ups with public administrations to develop and implement public services power through emerging technologies.

Integracija in interoperabilnost umetne inteligence sta ključnega pomena za optimizacijo izvajanja storitev in odločanja. UI omogoča analizo podatkov ter izboljšuje upravne postopke, upravljanje in zagotavljanje javnih storitev. Interoperabilnost spodbuja nemoteno komunikacijo, racionalizacijo delovanja in sodelovanje med državami in oddelki. Evropska komisija je pripravila zakonodajo za urejanje in spodbujanje uporabe umetne inteligence v zasebnem in javnem sektorju. Zakon o umetni inteligenci ureja uporabo umetne inteligence, pri čemer daje prednost etičnim praksam in hkrati spodbuja konkurenčnost. Zakon o interoperabilni Evropi (IEA) spreminja pravila igre pri sodelovanju EU na področju interoperabilnosti in za zagotavljanje ključnih dejavnikov za brezhibne, v človeka usmerjene storitve. Eden od glavnih elementov IEA je GovTech ter sodelovanje MSP in zagonskih podjetij z javnimi upravami za razvoj in izvajanje javnih storitev moči s pomočjo nastajajočih tehnologij.

Generalni sponzor
Sponzor HackathONa
Lek d.d.
Srebrni sponzorji
PIA informacijski sistemi in storitve GEA College Fakulteta za informacijske študije SOPHOS Bplanet Inden Dell
Bronasti sponzorji
3gen Modra zavarovalnica OSI sistemske rešitve
Medijski sponzor
Podporniki konference
razvoj rešitve bplanet d.o.o.